Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Domu Kultury "Rembertów"

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury "Rembertów" Robert Jasiński, al. Komandosów 8, 04-485 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Domu Kultury „Rembertów”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
  Ochrony Danych Osobowych w Domu Kultury "Rembertów" pod numerem telefonu +48 22 611 96 87 lub pod adresem e-mail:
  iod@dkrembertow.waw.pl 
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Domu Kultury "Rembertów" - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Administrator gromadzi Państwa dane w celu prowadzenia działalności kulturalnej, realizacji zadań wynikających z przepisów
  prawa oraz Statutu Domu Kultury "Rembertów". Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz
  Administratora. W niektórych przypadkach dane osobowe takie jak wizerunek mogą zostać udostępnione/rozpowszechnione na stronie domu kultury "Rembertów", w mediach społecznościowych (Facebook, You Tube), w materiale prasowym, publikacjach i wystawach.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Dom Kultury "Rembertów" przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania
  zgody. Staramy się aby okres ich przechowywania nie był dłuższy niż 3 lata. Jednakże z uwagi np. na obowiązek rozliczeń finansowo księgowych niektóre z nich będą przechowywane przez okres niezbędny.
 7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres e-mail: info@dkrembertow.waw.pl
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Kultury "Rembertów" Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Dom Kultury "Rembertów"
Al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
Tel.: 22 611 96 87
Tel.: 601 474 712
E-mail: info@dkrembertow.waw.pl
Biuletyn informacji publicznej