Regulamin zajęć w Domu Kultury "Rembertów"

Regulamin

Zapisy na zajęcia przyjmuje sekretariat osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Aby zapisać się na zajęcia należy podać, imię, nazwisko uczestnika, wiek (w przypadku dzieci) oraz telefon kontaktowy.
Następnie należy przyjść do sekretariatu domu kultury przed zajęciami, wypełnić kartę uczestnika oraz uiścić opłatę za zajęcia.
Regulamin uczestnictwa w zajęciach oferty stałej w Domu Kultury „Rembertów” m.st. Warszawy
 1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.dkrembertow.waw.pl, w materiałach informacyjnych (ulotkach, plakatach) oraz udzielana jest osobiście, telefonicznie oraz mailowo przez sekretariat DK „Rembertów”.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wieku oraz akceptujące niniejszy regulamin.
 3. Przynależność do grup uzgadnia się z instruktorem.
 4. Zapisu na zajęcia dokonać można w sekretariacie DK „Rembertów” poprzez wypełnienie Karty uczestnika zajęć stałych. Karty uczestnika zajęć stałych dostępne są w sekretariacie lub u instruktora zajęć.
 5. Kwalifikacji uczestnika na zajęcia dokonuje instruktor.
 6. Dziecko pozostaje pod opieką instruktora tylko w trakcie trwania zajęć. Przed zajęciami i po zajęciach dziecko jest pod opieką rodzica.
 7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować instruktora prowadzącego zajęcia o ewentualnych przeciwwskazaniach uczestnika do aktywności na zajęciach. O wszystkich kłopotach zdrowotnych, które mogłyby być przeciwwskazaniem do prowadzonej podczas zajęć aktywności, należy poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć. Instruktor może z przyczyn zdrowotnych nie pozwolić na kontynuowanie uczestnictwa w zajęciach.
 8. Kalendarz zajęć DK „Rembertów” rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu z uwzględnieniem dni wolnych od pracy oraz ferii szkolnych. Szczegółowe informacje, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć zawarte są w zakładce Oferta/Plan zajęć na stronie internetowej www.dkrembertow.waw.pl.
 9. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa, uporządkowania stanowiska pracy w pracowni po zakończeniu pracy i stosowania się do poleceń instruktora.
 10. Za szkody materialne wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie.
 11. Za niewłaściwe zachowanie, stwarzanie zagrożenia, niewypełnianie poleceń prowadzącego zajęcia uczestnik może zostać wykluczony z zajęć przez instruktora.
 12. Rodzice uczestnika mają możliwość bezpośredniego kontaktu z instruktorem, zdobywania informacji o postępach dziecka.
 13. Zabrania się przebywania na ternie DK "Rembertów" osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 14. Na terenie DK „Rembertów” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 15. Opłaty za zajęcia określa cennik ustalony przez Dyrektora DK „Rembertów”. Cennik dostępny jest w zakładce Oferta/Cennik na stronie www.dkrembertow.waw.pl.
 16. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca z góry za cały miesiąc.
 18. Brak terminowej płatności traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.
 19. Opłat za zajęcia dokonywać można w sekretariacie DK "Rembertów" w dni powszednie w godz. 13.00-20.00 w formie gotówki lub przelewem na rachunek: Dom Kultury "Rembertów" 46 1240 6162 1111 0000 4746 8573. W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj zajęć.
 20. Instruktor ma prawo nie zgodzić się na udział w zajęciach uczestnika, który nie dokonał płatności za zajęcia w danym miesiącu.
 21. W przypadku absencji instruktora opłata przechodzi na miesiąc następny.
 22. Nieobecność uczestnika nie skutkuje obniżeniem opłaty miesięcznej, nie podlega zwrotowi.
 23. Odwołanie zajęć przez uczestnika zajęć indywidualnych z wyprzedzeniem 48 godzin zwalnia go z opłaty za odwołane zajęcia. W przypadku nieprzestrzegania czasu odwołania zajęć, należy uiścić opłatę za nieobecność.
 24. Pierwsze zajęcia są odpłatne.
 25. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć.
 26. DK "Rembertów" zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 27. Uwagi, postulaty, propozycje można zgłaszać na adres info@dkrembertow.waw.pl.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Domu Kultury "Rembertów"
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury "Rembertów" Robert Jasiński, al. Komandosów 8, 04-485 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Domu Kultury "Rembertów", a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Kultury "Rembertów" za pomocą adresu info@dkrembertow.waw.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Domu Kultury "Rembertów" - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Domu Kultury "Rembertów". Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. W niektórych przypadkach dane osobowe takie jak wizerunek mogą zostać udostępnione/rozpowszechnionie na stronie domu kultury "Rembertów", w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube), w materiale prasowym, publikacjach i wystawach.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Dom Kultury "Rembertów" przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody. Staramy się aby okres ich przechowywania nie był dłuższy niż 3 lata. Jednakże z uwagi np. na obowiązek rozliczeń finansowo księgowych niektóre z nich będą przechowywane przez okres niezbędny.
 7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres info@dkrembertow.waw.pl.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu Kultury "Rembertów" Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt

Dom Kultury "Rembertów"
Al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
Tel.: 22 611 96 87
Tel.: 601 474 712
E-mail: info@dkrembertow.waw.pl
Biuletyn informacji publicznej