Projekty

Pierwsze rembertowskie dyktando

Regulamin Dyktanda
„Pierwsze Rembertowskie Dyktando 2017” z okazji 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy

 1. Organizatorem „Pierwszego Rembertowskiego Dyktanda 2017” jest Dom Kultury „Rembertów” w Warszawie, aleja Komandosów 8, 04-485 Warszawa, współorganizatorem – Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 2. Celem Dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz osób związanych z Rembertowem (uczniowie rembertowskich szkół, studenci Akademii Sztuki Wojennej, osoby zatrudnione na terenie dzielnicy), sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu.
 3. Zasady udziału w Dyktandzie i przeprowadzenia Dyktanda określa niniejszy Regulamin.
 4. Zgłoszenie do udziału w Dyktandzie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Przed przystąpieniem do pisania Dyktanda każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia karty rejestracyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Zapisy do udziału w Dyktandzie będą przyjmowane w terminie do 6 listopada 2017 roku:
  • telefonicznie pod numerem 22 611 96 87 (w dni powszednie w godz. 13.00-20.00)
  • pocztą elektroniczną na adres: domkultury.rembertow@wp.pl
  • osobiście w sekretariacie Domu Kultury „Rembertów”, aleja Komandosów 8, 04-485 Warszawa (w dni powszednie w godz. 13.00-20.00).
 8. O udziale w Dyktandzie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
 9. Zapisując się do udziału w Dyktandzie, uczestnik podaje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania oraz oświadczenie o związku z dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy.
 10. Uczestnicy Dyktanda otrzymają oznakowane kartki, na których należy wypełnić czytelnie kartę rejestracyjną i nazwisko oraz podyktowany tekst. Niewypełnienie karty rejestracyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z dyktanda.
 11. Dyktando rozpocznie się 9 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie.
 12. Tekst Dyktanda zostanie przygotowany przez prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka oraz doc. dr Grażynę Majkowską.
 13. Podczas konkursu tekst Dyktanda kolejno zostanie:
  • odczytany w całości
  • dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie zadane pytanie o ewentualne powtórzenie zdania przed chwilą odczytanego)
  • ponownie odczytany w całości.
 14. Po zakończeniu czytania uczestnicy będą mieli 5 minut na oddanie napisanych przez siebie tekstów.
 15. Wszystkie prace zostaną sprawdzone przez komisję (powołaną przez Organizatorów) pod nadzorem prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka bezpośrednio po zakończeniu pisania tekstu Dyktanda. W oczekiwaniu na wyniki Uczestnicy wysłuchają rozmowy prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka i doc. dr Grażyny Majkowskiej na temat języka polskiego.
 16.  Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników.
 17. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
 18. Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 listopada 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie.
 19. Uczestnicy będą pisać Dyktando w dwóch kategoriach:
  • kategoria młodzież: 15-18 lat
  • kategoria dorośli.
  O zwycięstwie w każdej kategorii decyduje najmniejsza liczba popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
 20. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 21. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Dyktandzie.
 22. Organizatorzy mają prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) listy uczestników Dyktanda.
 23. Uczestnicy Dyktanda wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o Dyktandzie oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych związanych z Dyktandem.
 24. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 25. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Dyktandem będą Organizatorzy.
 26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji podanych w zgłoszeniach Uczestników.
 27. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
Image

Kontakt

Dom Kultury "Rembertów"
Al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
Tel.: 22 611 96 87
Tel.: 601 474 712
E-mail: info@dkrembertow.waw.pl
Biuletyn informacji publicznej